แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun (Exercise) พร้อมเฉลยหลังทำข้อสอบ

1
692

แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ เป็น Exercise หลังจากที่ได้เรียนเรื่อง  Possessive Adjective & Pronoun มาแล้วนะครับ

แบบฝึกหัด Possessive Adjective & Pronoun

blank

Possessive Adjective & Pronoun Exercise : คลิกเลือกข้อที่ถูกต้อง

______ dog is very small.

His cat is big, but ____ is bigger.

This is ______ house.

Your pen is green and ____ is green too.

____ new car is quite expensive.

This boy is his son and that boy is _____.

______ teacher is from China.

______ school is very beautiful.

Their TV is big, but ____ is small.

______ kid is so sweet.

I like ______ bike.

This is our house and that is_____.

Do you like______ shirt?

My ruler is on the table but ____ is on the chair.

The dog is big, but ______ legs are small.


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ