แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 – แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 2551

0
422

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 หรือที่เรียกกันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ เป็นแผนตามหลักสูตรใหม่ 2551 นะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญแล้วแหละครับ เพราะเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 คลิก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

– กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับตนเอง และโรงเรียน

– ประโยค บทสนทนา และเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ

– คำศัพท์และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งใกล้ตัว และเพื่อน เช่น

A: What is your favourite subject?                    B: My favourite subject is English.

A: What has she got on Monday at 11:00?      B: She’s got Maths.

– คำและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เช่น


He/She likes ………… .                                 He/She doesn’t like………

– ประโยคและข้อความที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

– คำ กลุ่มคำที่มีความหมายสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัว เช่น แผนภูมิ Venn Diagram

– ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว เช่น

I like English because it is easy.

–  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

–  ความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

–  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

–  การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

– Present Simple Tense

– Pronunciation: final sound /l/

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ