Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 17 การสร้างประโยคจาก is am are


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการสร้างประโยคโดยใช้ is am are บางครั้ง is am are ไม่ต้องแปล ถ้าคำที่ตามหลังเป็นคำบอกลักษณะของคำนาม เช่น สวย หล่อ เป็นต้น

 • is am are ไม่ต้องแปล ถ้าคำตามหลังเป็นคำบ่งบอกลักษณะนาม (คุณศัพท์)

I am famous.
ไอ แอม เฟ๊เมิส
ฉัน มีชื่อเสียง

He is handsome.
ฮี อิส แฮ๊นซัม
เขา หล่อ

She is smart.
ชี อิส สมาร์ท
หล่อน ฉลาด

It is beatiful.
อิท อิส บิ๊วทิฟุล
มัน สวย

 • is am are แปลตามปกติ ถ้าคำตามหลังเป็นคำนาม

We are politicians.
วี อา พอลิทิ๊เชิน
พวกเรา เป็น นักการเมือง

They are teachers.
เด อา ที๊เชอส
พวกเขา เป็น ครู

I am an actor.
ไอ แอม แอน แอ็คเทอะ
ฉัน เป็น นักแสดง

She is a mother.
ชี อิส อะ มัธเดอะ
หล่อน เป็น คุณแม่

He is a father.
ฮี อิส อะ ฟ๊าเดอะ
เขา เป็น คุณพ่อ


คำศัพท์และความหมาย

famous เฟ๊เมิส มีชื่อเสียง
handsome แฮ็นซัม หล่อ
smart สมาร์ท ฉลาด
beautiful บิ๊วทิฟุล สวย
politician พอลิทิ๊เชิน นักการเมือง
teacher ที๊เชอะ ครู
actor แอ็คเทอะ นักแสดงชาย
mother มัธเดอะ แม่
father ฟ๊าเดอะ พ่อ
a  อะ หนึ่ง
an แอน หนึ่ง
Tips:

การ เติม s ต่อท้ายคำนาม หมายถึงมีจำนวนตั้งแต่สองขึ้นไป แปลว่า หลาย
teacher ครูคนเดียว >> Teachers ครูหลายคน

Politician นักการเมืองคนเดียว >> Politicians นักการเมืองหลายคน

a กับ แอน แปลว่าหนึ่ง แต่ปกติมักจะไม่แปล

I am a teacher. จริงๆแล้ว แปลว่า ฉัน คือ ครู คนหนึ่ง แต่มักจะตัดออกเหลือแค่ ฉัน คือ ครู

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 16 การใช้ I, You, He, She, It, We, They

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการใช้สรรพนาม I, You, He, She, It, We, They เป็นประธานของประโยค ต่อเนื่องจากบทเรียนที่แล้วว่าด้วยการใช้ is am are ถึงแม้คำว่า is am are มีความหมายเดียวกัน แต่เวลานำไปใช้ก็จับคู่ให้ถูกด้วยนะครับ ว่าอันไหนใช้ is am are

I am a wife.
ไอ แอม อะ ไวฟ
ฉัน เป็น ภรรยา

You are Russian.
ยู อา รัชเชิน
คุณ คือ สัญชาติรัสเซีย

He is the president.
ฮี อิส เดอะ เพร๊ซิเดินท
เขา คือ ประธานาธิบดี

She is an actress.
ชี อิส แอน แอ็คเทร็ส
หล่อน เป็น นักแสดงหญิง

It is a good book.
อิท อิส อะ กูด บุ๊ค
มัน คือ หนังสือ ที่ดี

They are actors.
เด อา แอ็คเทอส
พวกเขา เป็น นักแสดงชาย
คำศัพท์และความหมาย
I ไอ ฉัน
you ยู คุณ
He ฮี เขา
She ชี หล่อน
It อิท มัน
We วี พวกเรา
They เด พวกเขา
wife ไวฟ ภรรยา
Russian รัชเชิน สัญชาติรัสเซีย
president เพร๊ซิเดินท ประธานาธิบดี
actress แอ็คเทร็ส นักแสดงนำหญิง
good กูด ดี
book บุ๊ค หนังสือ

ศึกษาเรื่องสรรพนามเพิ่มเติม คลิก 


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 15 Verb To Be – การใช้กริยาทูบี


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการใช้คำกริยา To Be แปลว่า เป็น อยู คือ เพื่อใช้บอกกล่าวว่า คนนั้น คนนี้ เป็นอะไร หรือ เป็นยังไง

is am are แปลว่า เป็น อยู่ คือ แต่เอาไปใช้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับประธานของประโยค ดูเอาเองแล้วกันว่าใช้ต่างกันอย่างไร

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • เข้าใจหลักการใช้ is am are ในเบื้องต้น

Obama is the president.
โอบ๊ามะ อิส เดอะ เพร๊ซิเดินท
โอบามา เป็น ประธานาธิบดี

Brad pitt is an actor.
แบรด พิท อิส แอน แอ็คเทอะ
แบรด พิท เป็น นักแสดงนำชาย

Angelina Jolie is an actress.
แองเจลินา โจลี อิส แอน แอ็คทริส
แองเจลินา โจลี เป็นนักแสดงนำหญิง

I am a teacher.
ไอ แอม อะ ทีชเชอะ
ฉัน เป็น ครู

You are a mother.
ยู อา อะ มัธเดอะ
คุณ คือ แม่

Jennifer is a teacer.
เจ็นนิเฟอะ อิส อ ทีชเชอะ
เจนนิเฟอร์ เป็น ครู

Natasha is a stuent.
นาทาชา อิส อะ สตู๊เดินท
นาตาชา เป็น นักเรียน


สรุปสั้นๆว่า

I ใช้คู่กับ am

ประธานคนเดียวใช้ is

ประธานหลายคนใช้ are

ให้จำตรงนี้เป็นพื้นฐานก่อนครับ
คำศัพท์และความหมาย
the เดอะ คำนี้ไม่ต้องแปล
president เพร๊ซิเดินท ประธานาธิบดี
actor แอ็คเทอะ นักแสดงนำชาย
actress แอ็คเทร็ส นักแสดงนำหญิง
teacher ที๊ชเชอะ ครู
mother มัธเดอะ แม่
student สตู๊เดิน นักเรียน

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 14 Hundred – Million ร้อยถึงล้าน


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 10-100 เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจาก 11-20 นะครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • สามารถนับเลข 100-1,000,000 ได้ถูกต้อง

100  hundred  ฮั๊นเดริด  ร้อย

1,000 thousand  เธ๊าเซิน

1,000,000  million  มิ๊ลเลียน  ล้าน


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 13 Count 10-100 นับ 10 -100


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 10-100 เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจาก 11-20 นะครับ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • สามารถนับเลข 10-100 ได้ถูกต้อง

การนับเลขเริ่มนาทีที่  2:40

10  ten เท็น  สิบ

20  twenty ทเว็นทิ   ยี่สิบ

30  thirty เธ๊อทิ   สามสิบ

40  forty ฟ๊อทิ  สี่สิบ

50  fifty ฟิ๊ฟทิ  ห้าสิบ

60  sixty ซิกสติ  หกสิบ

76  seventy เซ็ฝเฝินทิ  เจ็ดสิบ


80  eighty เอททิ  แปดสิบ

90  ninety ไนนทิ  เก้าสิบ

100  one hundred วัน  ฮ้๊นเดริด  หนึ่งร้อย

การนับเลขที่มีหลักหน่วยอยุ่ด้วย

ให้เอา one two……nine มาต่อท้ายคำได้เลย เช่น

twenty-one  ยี่สิบเอ็ด

thirty-two สามสิบสอง

forty-three สี่สิบสาม

fifty-five ห้าสิบห้า

sixty-five  หกสิบห้า

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 12 Count 11-20 นับ 11 -20


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 11-20 เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องจาก 1-10 นะครับ สำหรับการนับตัวเลขในชุดนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นักสำหรับคนไทย แต่อย่าลืมคำว่า thirteen ต้องกัดลิ้นเบาๆก่อนเปล่งคำว่า เธอที๊น

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • สามารถนับเลข 11-20 ได้ถูกต้อง

จะพานับจำนวนเลยนะครับ สำหรับบทสนทนาประกอบไม่ขอนำมาแล้วกัน เพราะไม่เป็นประโยชน์มากนัก

11  อิเล็ฝเฝิน สิบเอ็ด

12 ทเว็ลฝ สิบสอง

13 เธอที๊น สิบสาม

14 ฟอที๊น สิบสี่

15 ฟิฟที๊น สิบห้า

16 ซิกสที๊น สิบหก

17 เซ็ฝเฝินที๊น สิบเจ็ด


18  เอทที๊น สิบแปด

19  ไนนที๊น สิบเก้า

20 เทว็นทิ ยี่สิบ

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 11 How many? จำนวนเท่าไหร่

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการถามตอบจำนวนของสิ่งของต่างๆครับ ว่ามีจำนวนกี่คน กี่อัน กี่ตัว ฯลฯ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • สามารถถามตอบจำนวนสิ่งของต่างๆได้

How many?
ฮาว เม็นนิ (จำนวนเท่าไหร)
3 books.
3 หนังสือ (หนังสือ 3 เล่ม)

How many books are there.
ฮาว เม็นนิ บุ๊คส อา แด (มี หนังสือ จำนวนเท่าไหร่)
There are three books.
แด อา ธรี บุ๊คส (มี สาม หนังสือ = มีหนังสือสามเล่ม)
There is one book.
แด อิส วัน บุค (มีหนึ่งหนังสือ = มีหนังสือหนึ่่งเล่ม)

How many cars are there?
ฮาว เม็นนิ คาส อา แด (มี รถยนต์ จำนวนเท่าไหร่)
There are five cars.
แด อา ไฟฝ คาส (มี ห้า รถยนต์ = มีรถยนต์ห้าคัน)
There is one car?
แด อิส วัน คา (มี หนึ่ง รถยนต์ = มีรถยนต์หนึ่งคัน)

How many balls are there?
ฮาว เม็นนิ บอลส อา แด (มี บอล จำนวนเท่าไหร่)
There are five ball.
แด อิส วัน บอล (มี หนึ่ง บอล = มีบอลหนึ่งลูก)

How many boxes are there?
ฮาว เม็นนิ บ็อกซเซ็ส อา แด (มี กล่อง จำนวนเท่าไหร่)
There are one box.
แด อิส วัน บ็อกซ (มีหนึ่งกล่อง = มีกล่องหนึ่งใบ)
[symple_box color=”gray” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

คำศัพท์และความหมาย
how ฮาว อย่างไร
many เม็นนิ มาก
How many ฮาว เม็นนิ จำนวนเท่าไหร่
are อา เป็น อยู่ คือ
there แด ที่นั่น
there are แด อา มี
there is แด อิส มี
book บุ๊ค หนังสือ
car คา รถยนต์
ball บอล ลูกบอล
box บ็อกซ กล่อง
[/symple_box]

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]


Tips:

การถามสั้นๆว่า How many? ที่แปลว่าเท่าไหร่นั้น จะต้องแสดง หรือชี้สิ่งของนั้นๆให้คู่สนทนาดูด้วย จะได้รู้ว่าหมายถึงอะไร

การเติม s ที่ท้ายคำนาม หมายความว่า สิ่งๆนั้นมีจำนวนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป เช่น

book หนังสือ
books หนังสือหลายเล่ม

car รถยนต์
cars รถยนต์หลายคัน

แต่ไม่ใช่ทุกคำจะเติม s ได้เลย ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ การเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

There is + นามเอกพจน์

There is a book. There is a car.

There are + นามพหูพจน์

There are books. There are cars.

ศึกษาเพิ่มเติม การใช้ There is / There are

[/symple_box]

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 10 Count 0-10 นับ 0 -10

บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการนับตัวเลข 0-10 ตัวเลขเหล่านี้เอาใว้ใช้สนทนาเกี่ยวกับอายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และจำนวนต่างๆ

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • สามารถนับ 0-10 ได้ถูกต้อง

การนับตัวเลข 0-10 ตัวเลขที่มีปัญหาสำหรับคนไทยคือ three เพราะต้องกัดลิ้นด้วยเวลาพูด ธรี แต่คนไทยไม่ชอบกัดลิ้นนั่นเอง อีกตัวคือ four คำนี้อ่านว่า ฟอ ไม่ใช่ โฟ
[symple_box color=”gray” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

คำศัพท์และความหมาย
zero ซี๊โร ศูนย์
one วัน หนึ่ง
two ทู สอง
three ธรี สาม
for ฟอ สี่
five ไฟฝ ห้า
six ซิกส หก
seven เซ๊ฝเฝิน เจ็ด
eight เอท แปด
nine ไนน เก้า
ten เท็น
[/symple_box]


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 9 Do / Don’t ให้ทำและห้ามทำ


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการสั่งให้ทำ และการห้ามทำครับ  ดูจากคำศัพท์แล้ว คำสั่งเหล่านี้น่าจะใช้บอกลูกๆเสียมากกว่าบอกผู้ใหญ่ แต่อย่างไรเสียก็ดี คำสั่งที่ใช้ควรมีคำว่า please ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ฟังดูนุ่มนวลขึ้นนั่นเอง เว้นเสียแต่ว่าสั่งตอนโมโห

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • สามารถบอกให้ทำ และสั่งห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

การสั่งให้ทำ

คำสั่ง จะใช้คำกริยาเดี่่ยวๆ ก็ได้ แต่เพื่อให้สุภาพให้เติม please ด้วยนะครับ

Come here.
คัมเฮีย (มานี่)
Wash your hand.
วอช ยัว แฮนด (ล้างมือของคุณ)
Eat.
อีท (กิน)
Go.
โก (ไป)

การห้าม

การห้ามจะใช้คำว่า Don’t ที่แปลว่า ไม่ นำหน้าคำกริยา และเพื่อให้ฟังดูนุ่มนวลให้เติม please ลงในประโยคด้วย
Don’t touch.
ด้น ทัช (อย่าจับ)
Don’t run.
ด้นรัน (อย่าวิ่ง)
Don’t shout.
ด้น เช้า (อย่าตะโกน)
มีสองสำนวนที่ใช้ปลอบคนที่กังวลใจอะไรสักอย่างคือ
Relax. รีแล๊กซ ทำตัวสบายๆ
Don’t worry. ด้น ว๊อริ อย่ากังวล

คำศัพท์และความหมาย

come คัม มา
here เฮีย ที่นี่
wash วอช ล้าง
your ยัว ของคุณ
hand แฮนด มือ
eat อีท กิน
go โก ไป
don’t  ด้น ไม่, อย่า
touch ทัช จับ, สัมผัส
run รัน วิ่ง
shout เช้า ตะโกน
smile สไมล ยิ้ม
listen ลิ๊ซเซิน
walk วอค เดิน
relax รีแล็กซ ทำตัวสบายๆ
worry ว๊อริ กังวล

Tips:


การเติม please ในประโยคเพื่อให้ฟังดูสุภาพนั่นเอง ถึงแม้จะเป็นการสั่งหรือการห้าม ก็เป็นการสั่งและห้ามที่สุภาพ โดยจะเติมหน้าประโยคหรือหลังประโยคก็ได้ เช่น
Please come here.
Come here, please.
กรุณามาที่นี่

Please don’t go.
Don’t go please.
กรุณาอย่าไป

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ
Categories
เรียนภาษากับเจนนิเฟอร์

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 8 Let’s / Don’t เชิญชวนและห้าม


บทสนทนาภาษาอังกฤษในตอนนี้เป็นการเชิญชวน การสั่งแบบสุภาพและการห้ามครับ ในกรณีที่เราต้องการชักชวนให้คู่สนทนาหรือกับคนกลุ่มใหญ่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมกับเรา การสั่งแบบสุภาพหรือห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ให้ใช้สำนวนง่ายๆต่อไปนี้ได้เลย

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วคุณจะ

 • สามารถกล่าวคำเชิญชวน การสั่งแบบสุภาพหรือคำห้ามได้

การเชิญชวน

Let’s begin.
เล็ทส บิกิ๊น (เริ่มกันเถอะ)
Let’s start.
เล็ทส สตาท (เริ่มกันเถอะ)
Let’s read.
เล็ทส รีด (อ่านกันเถอะ)

การสั่งแบบสุภาพ หรือการสั่งเชิงขอร้อง
Please write.
พลีส ไรท (กรุณาเขียน)
Please read.
พลีส รีด (กรุณาอ่าน)
Please listen and repeat.
พลีส ลิ๊สเซิน แอน รีพี๊ท (กรุณาฟังและพูดตาม)
Please say….
พลีส เซ…. (กรุณาพูด…)
Please relax.
พลีส รีแล็กซ์ (กรุณาผ่อนคลาย)

การห้าม
Don’t write.
ด้น ไรท (ห้ามเขียน)
Don’t read.
ด้น รีด (ห้ามอ่าน)
Don’t listen.
ด้น ลิ๊สเซิน (ห้ามฟัง)
Don’t say hi to the doctor.
ด้น เซ ฮ๊าย ทู เดอะ ด็อทเทอะ (อย่พูดว่าหวัดดีกับคุณหมอ)

คำศัพท์และความหมาย

Let’s เล็ทส กันเถอะ
begin บิกิ๊น เริ่ม
start สตาท เริ่ม
read รีด อ่าน
please พลีส กรุณา
write ไรท เขียน
listen ลิ๊สเซิน ฟัง
repeat รีพี๊ท ทำตาม หรือ ทำซ้ำ
say เซ พูด
relax รีแล็กซ์ ผ่อนคลาย
don’t ด้น อย่า (ย่อมาจาก do not)
hi ฮ๊าย หวัดดี
say to เซ ทู พดกับ
the เดอะ ไม่มีคำแปล
doctor ด็อคเทอะ หมอ

Tips:

การเติม please ในประโยคเพื่อให้ฟังดูสุภาพนั่นเอง ถึงแม้จะเป็นการสังหรือการห้าม ก็เป็นการสั่งและห้ามที่สุภาพ เช่น
Please read. กรุณาอ่าน
Please don’t read. กรุณาอย่าอ่าน


blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
 • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
 • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ