ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ รวมชื่อวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ พร้อมตัวย่อ

0
581

ปริญญาตรีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Bachelor’s Degree แต่ถ้าจะแปลให้ขำๆ จะแปลว่า ระดับของหนุ่มโสดก็ได้นะครับ เพราะคำว่า Bachelor แปลว่าหนุ่มโสดไง ส่วน Degree แปลว่า ระดับ  แต่ Bachelor’s Degree ไม่ต้องแปลเป็นอย่างอื่นนะครับ แปลว่า ปริญญาตรี หน่ะ ถูกแล้ว
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี Bachelor’s Degrees

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration: B.B.A)

ปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy: B.Acc.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)

วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication)


ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resource Development) B.A. (Human Resource Development)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.)

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)  Bachelor of business administration (service industry management)   (บธ.บ.)  (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)

 

blank บทเรียนที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง 

blank บทเรียนแนะนำ
blank หมวดคำศัพท์
blank หมวดหลักไวยากรณ์
  • สรุป Tense 12 ละเอียดเข้าใจง่าย
  • Past Simple Tense บอกเล่าเรื่องในอดีต แต่ระวังการใช้คำกริยาให้ดี
blank หมวดจิปาถะ